logo zapnutélogo vypnutéfacebook logo vypnutéfacebook logo zapnutépridať do obľúbených vypnutépridať do obľúbených zapnutégoogleplus vypnutégoogleplus zapnutéodporučiť známemu vypnutéodporučiť známemu zapnutémapa stránok vypnutémapa stránok zapnutéyoutube vypnutéyoutube zapnuté

NEPRIHLÁSENÝ : PRIHLÁSIŤ

lekáreň kocka

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRODUKTY

NOVINKY

Chirurgické rúško jednorázové
Chirurgické rúško jednorázové
Chirurgické rúško jednorázové, 3-vrstvové, certifikované.  
TEOXANE RHA™ Micellar Solution
TEOXANE RHA™ Micellar Solution
ZLOŽENIE •    Účinný komplex: RHA® + CDR + Novhyal G •    Ružová voda
Kids Pro-Sil PROK - 111
Kids Pro-Sil PROK - 111
Ako dlho mi vydrží balenie silikónovej tyčinky Prosil KIDS? Pri použív

PARTNERI

Belleza - centrum plastickej chirurgie Belleza - centrum plastickej chirurgie

PARTNERI

Belleza - centrum plastickej chirurgie

KONTAKT

 

Zdravie s.r.o

   
+421 48 414 19 71
 
eshop@lekarenzdravie.sk  
www.lekarenzdravie.sk  

Ochrana osobných údajov

  Použité pojmy:

  GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o        ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto          údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 1. Prevádzkovateľom informačného systému internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej aj ako „ internetový výdaj“) je spoločnosť Zdravie s.r.o. so sídlom Partizánska cesta č. 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31579051, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica v oddiele Sro vo vložke číslo 974/S, a to podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
 2. Držiteľ povolenia a verejná lekáreň Zdravie (ak objednávateľ zvolí osobný odber v prevádzkarni verejnej lekárne Zdravie) je sprostredkovateľom v zmysle § 4 ods. 2 písm. d) Zákona.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri internetovom výdaji je zmluvný vzťah medzi držiteľom povolenia a objednávateľom v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.
 4. Objednávateľ vyplnením a odoslaním objednávky berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou Zdravie s.r.o. ako prevádzkovateľom, ako aj držiteľom povolenia a vybranou verejnou lekárňou Zdravie (ak objednávateľ zvolí osobný odber v prevádzkarni verejnej lekárne Zdravie) ako sprostredkovateľmi. Osobné údaje obejdnávateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v objednávke. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými pre internetový výdaj sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 5. Osobné údaje obejdnávateľa budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie povinností držiteľa povolenia a objdnávateľa, minimálne však po dobu trvania záručnej doby resp. doby exspirácie, pokiaľ je doba exspirácie dlhšia ako záručná doba. Následne spoločnosť Zdravie s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona.
 6. Práva objednávateľa ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) podľa Zákona sú najmä nasledovné:
 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Zdravie s.r.o. vyžadovať:
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9 písm. b) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, bezplatne
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť Zdravie s.r.o. získala jej osobné údaje na spracúvanie,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
 7. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť Zdravie s.r.o. spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 6 písm. a) odsekov iv. a v., ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 1. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u spoločnosti Zdravie s.r.o. namietať voči:
 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
 1. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u spoločnosti Zdravie s.r.o. kedykoľvek namietať:
 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť Zdravie s.r.o. je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti Zdravie s.r.o., ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať spoločnosť Zdravie s.r.o. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť Zdravie s.r.o. je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia spoločnosť Zdravie s.r.o. informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov spoločnosť Zdravie s.r.o. vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak na základe zmluvy prijala primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 1. Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).Zdravie s.r.o. prenáša Vaše osobné do krajín mimo EÚ v prípade, že si zvolíte doručenie tovaru do krajiny mimo EÚ. V takom prípade Zdravie s.r.o. odovzdá Vaše osobné údaje svojmu sprostredkovateľovi zabezpečujúcemu doručenie tovaru, v zmysle Vášho výberu spôsobu doručenia (pošta / kuriér).

  Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím spoločnosti Zdravie s.r.o. s prenosom osobných údajov do tretích krajín, pokiaľ spoločnosť Zdravie s.r.o. nebude postupovať podľa § 31 ods. 2 Zákona.
 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 1. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 1. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej soby; kópiu zápisnice je spoločnosť Zdravie s.r.o. povinná odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo b) tohto bodu 13, je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti Zdravie s.r.o. bez zbytočného odkladu.
 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
 1. Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku i., iv. a vi. splní spoločnosť Zdravie s.r.o. bezplatne,
 2. Informácie podľa bodu 6 písm. a) odseku ii. a iii. spoločnosť Zdravie s.r.o. poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 3. Spoločnosť Zdravie s.r.o. vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodov 6 až 13 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
 1. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku iv. a v. spoločnosť Zdravie s.r.o. bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 1. Osobné údaje dotknutých osôb budú poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečujú doručovanie tovaru a ich kuriérom, a to tej tretej strane, ktorú ako dopravcu určí Objednávateľ ako dotknutá osoba.
 1. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže kedykoľvek kontrolovať a meniť svojej osobné údaje zadané pri registrácii ako aj svoju registráciu v internetovom výdaji zrušiť po prihlásení sa na webovej stránke www.lekarenzdravie.sk v sekcii Môj účet.
 1. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaní svojej Objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa § 11 ods. 1 Zákona, aby boli spracovávané a uschovávané jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Držiteľa povolenia týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných produktoch. Osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a bude s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a tieto nebudú ani obchádzané. Súhlas Obejdnávateľa ako dotknutej osoby nebude vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Držiteľom povolenia.
 2. Ako si uplatniť svoje práva podľa GDPR?

  1. na telefonnej linke Zdravie s.r.o.: +421484141971; 
  2. zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@lekarenzdravie.sk - v texte e-mailu prosím vždy uveďte, v akej veci sa na nás obraciate, a zanechajte na seba telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať.
  3. poštou na poštovej adrese: Zdravie s.r.o., Partizánska 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
 3. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame?

  Vaše osobné údaje, poskytnuté nám prostredníctvom Webového sídla, uchovávame po dobu stanovenú zákonom, resp. po nevyhnutnú dobu, a to nasledovne:

  Dotknutá osoba

  Právny základ spracúvania

  Doba spracúvania

  Neregistrovaní zákazníci

  Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.)

  Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely

  Neregistrovaní zákazníci

  Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov - na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)

  Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu)

  Registrovaní zákazníci

  Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.)

  Po celú dobu trvania registrácie v E-shope a následne osobné údaje z kúpnych zmlúv archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely

  Registrovaní zákazníci

  Marketingové analýzy nákupného správania - oprávnený záujem na vylepšovaní sortimentu E-shopu, vyhodnocovaní úspešnosti predaja výrobkoch a vylepšovaní funkcionalít Webového sídla na základe zbierania a analýzy osobných údajov a nákupného správania

  Po dobu trvania registrácie registrovaného zákazníka v E-shope a následne 3 roky po zrušení registrácie; ak registrácia nie je zrušená, po dobu 3 rokov od poslednej aktivity v elektronickom konte: (i) od posledného prihlásenia do konta v E-shope, (ii) poslednej zaznamenanej aktivity v E-shope v prípade permanentného prihlásenia v E-shope   

  Registrovaní zákazníci

  Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov - na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)

  Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu)

  Zákazníci, ktorí si vyžiadajú zaslanie tovaru do zahraničia

  Plnenie zmluvy voči zákazníkovi

  Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účtovné a daňové účely

  Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie osobné údaje anonymizujeme.

  Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať (viac informácií nájdete pri práve namietať).

čl. X.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s Zdravie s.r.o. pred dňom 25.5.2018. a týmto dňom boli zverejnené na webovej stránke www.lekarenzdravie.sk.
 2. Držiteľ povolenia je oprávnený tieto PIV lekárne Zdravie jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových PIV lekárne Zdravie na webovej stránke www.lekarenzdravie.sk . Zmena týchto PIV lekárne Zdravie sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Držiteľa povolenia a Obejdnávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Držiteľ povolenia potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny PIV lekárne Zdravie.
 3. Prílohy týchto PIV lekárne Zdravie tvoria:
 1. Príloha č. 1: Platobné a dodacie podmienky
 2. Príloha č. 2: Reklamačný poriadok
 1. Objednávateľ odoslaním riadne vyplnenej Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito PIV lekárne Zdravie, Platobnými a dodacími podmienkami a Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ich obsahom.
 1. Právne vzťahy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa radia týmito PIV lekárne Zdravie, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o liekoch, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ZoOS PnD a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.

copyright © 2022
lekarenzdravie.sk

|

|

|