logo zapnutélogo vypnutéfacebook logo vypnutéfacebook logo zapnutépridať do obľúbených vypnutépridať do obľúbených zapnutégoogleplus vypnutégoogleplus zapnutéodporučiť známemu vypnutéodporučiť známemu zapnutémapa stránok vypnutémapa stránok zapnutéyoutube vypnutéyoutube zapnuté

NEPRIHLÁSENÝ : PRIHLÁSIŤ

lekáreň kocka

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRODUKTY

NOVINKY

Obagi Professional-C SERUM 20%
Obagi Professional-C SERUM 20%
Vedeli ste, že práve vitamín C poskytne počas dňa vašej pleti dôležitú
RUGARD vitamínový krém
RUGARD vitamínový krém
Intenzívne ošetrujúci vitamínový krém Rugard podporuje prirodzený proc
Epi-Derm FDG - 123 Natural
Epi-Derm FDG - 123 Natural
Plátky sú určené na liečbu a prevenciu malých hypertrofických a keloid

PARTNERI

Belleza - centrum plastickej chirurgie Belleza - centrum plastickej chirurgie

PARTNERI

Belleza - centrum plastickej chirurgie

KONTAKT

 

Zdravie s.r.o

   
+421 48 414 19 71
 
eshop@lekarenzdravie.sk  
www.lekarenzdravie.sk  

Podmienky internetového výdaja

liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni Zdravie

čl. I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej len ako „PIV Zdravie“) upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod označením Lekáreň Zdravie (PZS: P64608160301) číslo povolenia 0883/2015/ODDSSZ-008, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Zdravie, s.r.o. so sídlom Partizánska cesta č. 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31579051, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica v oddiele Sro vo vložke číslo 974/S, DIČ: 2021096946, IČ DPH: SK2021096946.
 2. V ďalšom texte týchto PIV Zdravie sa používajú nasledovné definície:
 • Zákon o liekoch : zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa : zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • ZoOS PnD : zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Držiteľ povolenia : spoločnosť Zdravie, s.r.o. so sídlom Partizánska cesta č. 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31579051, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica v oddiele Sro vo vložke číslo 974/S, DIČ: 2021096946, IČ DPH: SK2021096946,
 • Verejná lekáreň Zdravie : verejná lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni pod označením „Lekáreň Zdravie“ s výnimkou Držiteľa povolenia; aktuálny zoznam Verejných lekární Zdravie je zverejnený na webovej stránke www.lekarenzdravie.sk,
 • Prevádzkareň : miesto, na ktorom Držiteľ povolenia a Verejná lekáreň Zdravie prevádzkuje svoju Lekáreň Zdravie,
 • Objednávateľ : plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Držiteľovi povolenia Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto PIV Zdravie,
 • Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka liekov, zdravotníckych pomôcok alebo doplnkového sortimentu odoslaná Držiteľovi povolenia,
 • Liek : liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií a zároveň taký liek, ktorý je registrovaný v Slovenskej republike a jeho výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
 • Zdravotnícka pomôcka : nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Doplnkový sortiment: najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Tovar: Lieky, Zdravotnícke pomôcky a Doplnkový sortiment,
 • Kúpna cena: kúpna cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortimentu uvedená na webovej stránke www.lekarenzdravie.sk v čase vytvorenia Objednávky,
 • Súvisiace náklady: najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka ),
 • Kúpna zmluva: zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Držiteľom povolenia, na základe ktorej je Držiteľ povolenia povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Držiteľovi povolenia Kúpnu cenu a Súvisiace náklady.
 1. Orgánmi dozoru pre internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:
 1. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 pre internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok,
 2. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, 27 pre internetový výdaj ostatného sortimentu.

čl. II.

Objednávanie Tovaru a kontaktné údaje

 1. Objednávateľ si môže ním vybraný tovar objednať prostredníctvom internetového výdaja výlučne vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky www.lekarenzdravie.sk.
 2. Držiteľ povolenia prijme na spracovanie len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Držiteľovi povolenia. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Držiteľovi povolenia neodošle.
 3. Odoslaním potvrdenia o akceptácii Objednávky Objednávateľovi vznikne medzi Objednávateľom a Držiteľom povolenia Kúpna zmluva.
 4. Objednávateľ bude pred odoslaním Objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdil, že mu boli dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámené:
 1. identifikačné údaje Držiteľa povolenia uvedené v čl. I v bode 1 týchto PIV Zdravie,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá Objednávateľovi doručí objednaný tovar,
 3. účel spracúvania osobných údajov a rozsah spracúvaných údajov Obejdnávateľa ako dotknutej osoby, tak ako je to uvedené v čl. IX. týchto PIV Zdravie,
 4. že požadované osobné údaje je Objednávateľ povinný poskytnúť.
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa internetového výdaja sú nasledovné:

Zákaznícka linka: 00421 48 414 19 71 dostupná každý pracovný deň v čase od 07:30 hod do 16:30 hod.

e-mail: eshop@lekarenzdravie.sk

čl. III.

Dodanie Tovaru

 1. Držiteľ povolenia zabezpečí dodanie tovaru podľa Objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu Obejdnávateľa:
 1. odoslaním poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou,
 2. osobným odberom na adrese prevádzky.
 1. Držiteľ povolenia odosiela Tovar v týchto lehotách:
 1. prvý nasledujúci pracovný deň po akceptácii Objednávky, ak si Objednávateľ zvolil platbu na dobierku,
 2. prvý nasledujúci pracovný deň po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky.
 1. Držiteľ povolenia zabezpečí osobný odber tovaru prvý nasledujúci pracovný deň po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil pre osobný odber vybranú Prevádzkareň Verejnej lekárne Zdravie. Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky.V prípade osobného odberu vo Verejnej lekárni Zdravie je možná platba len vopred a bezhotovostne.
 1. V prípade, že Držiteľ povolenia nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade vo svojej Prevádzkarni, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru resp. prípravy Tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať. V prípade, že Tovar vybraný Objednávateľom nie je dostupný, Držiteľ povolenia navrhne Objednávateľovi inú alternatívu Tovaru a pokiaľ Objednávateľ iným Tovarom bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať.
 1. Dodacie lehoty v prípade odoslania tovaru poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 1 týchto PIV Zdravie.
 1. Odoslanie Tovaru podľa čl. III. bodu 1 písm. a) resp. pripravenie tovaru na osobný odber v Prevádzkarni podľa čl. III. bodu 1 písm. b)Držiteľ povolenia oznamuje Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol vo svojej Objednávke. V prípade osobného odberu vo Verejnej lekárni Zdravie je možná platba len vopred a bezhotovostne.
 1. Pri osobnom prevzatí tovaru sú zamestnanci Držiteľa povolenia resp. zamestnanci Verejnej lekárne Zdravie oprávnení požadovať od Obejdnávateľa okrem potvrdenia o akceptácii Objednávky aj jeho doklad totožnosti na nahliadnutie za účelom overenia správnosti výdaja Tovaru. Zamestnanci Držiteľa povolenia a ani zamestnanci Verejnej lekárne Zdravie nie sú oprávnení z predloženého dokladu totožnosti zaznamenávať žiadne osobné údaje Obejdnávateľa a ani vyhotovovať kópie dokladu totožnosti.
 1. Zamestnanci Držiteľa povolenia resp. zamestnanci Verejnej lekárne Zdravie sú oprávnení tovar Objednávateľovi nevydať, pokiaľ Objednávateľ odmietne predložiť doklad totožnosti alebo pokiaľ Objednávateľ odmietne svojim podpisom potvrdiť prevzatie Tovaru.
 1. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru (t.j. či mu je vydaný tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej Objednávke a správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Zjavné vady vydávaného tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, ak je mu tento zasielaný alebo pri jeho prevzatí, ak si Objednávateľ tovar preberá osobne v Prevádzkarni.

čl. IV.

Kúpna cena

 1. Držiteľ povolenia je povinný dodať Objednávateľovi tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o akceptácii Objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 2. V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady, a to všetko (i) zvolenej zmluvnej kuriérskej službe resp. poštovému kuriérovi, ak si zvolil platbu na dobierku podľa čl. III. bodu 2 psím. a) alebo (ii) Držiteľovi povolenia, ak si zvolil bezhotovostnú platbu podľa čl. III. bodu 2 písm. b).
 3. Kúpna cena objednaného Tovaru prostredníctvom internetového výdaja môže byť iná, ako v prípade toho istého tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo vo Verejnej lekárni Zdravie.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Držiteľa povolenia na Obejdnávateľa až riadnym zaplatením Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, pokiaľ je Objednávateľ povinný popri Kúpnej cene zaplatiť aj Súvisiace náklady.
 5. Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Obejdnávateľa niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 1. v hotovosti k rukám príslušného pracovníka zmluvnej kuriérskej služby alebo poštového kuriéra,
 2. bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky.
 1. V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie Tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky. V prípade, že sa tak nestane, je Držiteľ povolenia oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Obejdnávateľa.
 1. Držiteľ povolenia vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ je Objednávateľ povinný ich podľa týchto PIV Zdravie zaplatiť) faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list.

čl. V.

Záruka a nároky z vád

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak ide o použitý tovar, Objednávateľ a Držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 3. Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.
 4. Na žiadosť Obejdnávateľa Držiteľ povolenia poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Držiteľ povolenia podmienky a rozsah tejto záruky.
 6. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:
 1. odovzdaním v Prevádzkarni Držiteľa povolenia, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,
 2. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej (i) vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a (ii) písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Držiteľovi povolenia na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia spoločnosť Zdravie, s.r.o. so sídlom Partizánska cesta č. 12, 974 01 Banská Bystrica.
 1. Reklamačné podmienky a nároky z vád tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto PIV Zdravie.
 1. Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Držiteľ povolenia kontaktuje Obejdnávateľa telefonicky resp. e-mailom a tovar odosiela len so súhlasom Obejdnávateľa.

čl. VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

 1. Objednávateľ je oprávnený vrátiť Držiteľovi povolenia liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je Objednávateľ povinný Držiteľovi povolenia doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia.
 2. Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej Objednávky Obejdnávateľa Držiteľ povolenia dodal Objednávateľovi viac liekov alebo viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré Objednávateľ Držiteľovi povolenia vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej Objednávky Obejdnávateľa Držiteľ povolenia dodal objednávateľovi okrem lieku alebo zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou Objednávkou si môže Objednávateľ objednať aj viac liekov resp. zdravotníckych pomôcok ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.
 3. Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
 2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
 3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
 4. poškodený vnútorný obal lieku,
 5. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,
 6. Liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 1. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 1. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 3 a 4 tohto článku VI., vybaví Držiteľ povolenia výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil), ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Držiteľovi povolenia vrátane nákladov na doručenie zásielky. Držiteľ povolenia vracia sumu, ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet Obejdnávateľa.
 1. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou Objednávky. Držiteľ povolenia je povinný prevziať Tovar a vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu resp. jej časť (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil), ktorú Objednávateľ uhradil za Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.
 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Držiteľ povolenia doručil v lehote podľa bodu 3 a 4 na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia spoločnosť Zdravie, s.r.o. so sídlom Partizánska cesta č. 12, 974 01 Banská Bystrica liek alebo zdravotnícku pomôcku v stave v akom ich prevzal spolu s písomným oznámením podľa bodu 1 tohto článku. Liek a ani zdravotnícku pomôcku nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu Prevádzkarne Verejnej lekárne Zdravie. Držiteľ povolenia je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito PIV Zdravie. V prípade, ak Držiteľ povolenia vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Obejdnávateľa a vrátiť mu liek alebo zdravotnícku pomôcku.

čl. VII.

Odstúpenie od zmluvy pri doplnkovom sortimente

 1. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu (ak Objednávateľ v jednej Objednávke objednal okrem doplnkového sortimentu aj liek a/alebo zdravotnícku pomôcku – ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy“) do 14 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 1. tovary objednané Objednávateľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Objednávateľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 1. Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o
 1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 2. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 1. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Držiteľa povolenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy").
 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Držiteľovi povolenia najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku VII. v bode 1.
 1. Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Držiteľom povolenia alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Držiteľom povolenia po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Držiteľovi povolenia z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Držiteľovi povolenia na adresu podľa prvej vety tohto bodu.
 1. V prípade, že Objednávateľ na odstúpenie od Kúpnej zmluvy využije formulár zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia, je Držiteľ povolenia povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 1. Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Súvisiacich nákladov..
 1. Držiteľ povolenia je povinný vrátiť Objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Obejdnávateľa dohodnúť sa s Držiteľom povolenia na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 1. Držiteľ povolenia nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Obejdnávateľa, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia.
 1. Ak na základe Kúpnej zmluvy bol tovar dodaný Objednávateľovi domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Držiteľovi povolenia poštou, Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku VII.
 1. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Držiteľ povolenia nie je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa bodu 9 tohto článku VII. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Držiteľovi povolenia, ibaže Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 1. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia spoločnosť Zdravie, s.r.o. so sídlom Partizánska cesta č. 12, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne odovzdať len v Prevádzkarni Držiteľa povolenia. Tovar nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu Prevádzkarne Verejnej lekárne Zdravie.
 1. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Držiteľ povolenia súhlasil, že ich bude znášať sám.
 1. Objednávateľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

čl. VIII.

Vernostný program Zdravie

Podmienky budú zverejnené v najbližších dňoch.

čl. IX.

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom informačného systému internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej aj ako „ internetový výdaj“) je spoločnosť Zdravie s.r.o. so sídlom Partizánska cesta č. 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31579051, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica v oddiele Sro vo vložke číslo 974/S, a to podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
 2. Držiteľ povolenia a verejná lekáreň Zdravie (ak objednávateľ zvolí osobný odber v prevádzkarni verejnej lekárne Zdravie) je sprostredkovateľom v zmysle § 4 ods. 2 písm. d) Zákona.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri internetovom výdaji je zmluvný vzťah medzi držiteľom povolenia a objednávateľom v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.
 4. Objednávateľ vyplnením a odoslaním objednávky berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou Zdravie s.r.o. ako prevádzkovateľom, ako aj držiteľom povolenia a vybranou verejnou lekárňou Zdravie (ak objednávateľ zvolí osobný odber v prevádzkarni verejnej lekárne Zdravie) ako sprostredkovateľmi. Osobné údaje obejdnávateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v objednávke. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými pre internetový výdaj sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 5. Osobné údaje obejdnávateľa budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie povinností držiteľa povolenia a objdnávateľa, minimálne však po dobu trvania záručnej doby resp. doby exspirácie, pokiaľ je doba exspirácie dlhšia ako záručná doba. Následne spoločnosť Zdravie s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona.
 6. Práva obejdnávateľa ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) podľa Zákona sú najmä nasledovné:
 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Zdravie s.r.o. vyžadovať:
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9 písm. b) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, bezplatne
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť Zdravie s.r.o. získala jej osobné údaje na spracúvanie,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
 7. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť Zdravie s.r.o. spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 6 písm. a) odsekov iv. a v., ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 1. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u spoločnosti Zdravie s.r.o. namietať voči:
 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
 1. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u spoločnosti Zdravie s.r.o. kedykoľvek namietať:
 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť Zdravie s.r.o. je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti Zdravie s.r.o., ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať spoločnosť Zdravie s.r.o. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť Zdravie s.r.o. je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia spoločnosť Zdravie s.r.o. informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov spoločnosť Zdravie s.r.o. vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak na základe zmluvy prijala primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 1. Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím spoločnosti Zdravie s.r.o. s prenosom osobných údajov do tretích krajín, pokiaľ spoločnosť Zdravie s.r.o. nebude postupovať podľa § 31 ods. 2 Zákona.
 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 1. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 1. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej soby; kópiu zápisnice je spoločnosť Zdravie s.r.o. povinná odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo b) tohto bodu 13, je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti Zdravie s.r.o. bez zbytočného odkladu.
 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
 1. Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku i., iv. a vi. splní spoločnosť Zdravie s.r.o. bezplatne,
 2. Informácie podľa bodu 6 písm. a) odseku ii. a iii. spoločnosť Zdravie s.r.o. poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 3. Spoločnosť Zdravie s.r.o. vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodov 6 až 13 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
 1. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku iv. a v. spoločnosť Zdravie s.r.o. bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 1. Osobné údaje dotknutých osôb budú poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečujú doručovanie tovaru a ich kuriérom, a to tej tretej strane, ktorú ako dopravcu určí Objednávateľ ako dotknutá osoba.
 1. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže kedykoľvek kontrolovať a meniť svojej osobné údaje zadané pri registrácii ako aj svoju registráciu v internetovom výdaji zrušiť po prihlásení sa na webovej stránke www.lekarenzdravie.sk v sekcii Môj účet.
 1. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaní svojej Objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa § 11 ods. 1 Zákona, aby boli spracovávané a uschovávané jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Držiteľa povolenia týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných produktoch. Osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a bude s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a tieto nebudú ani obchádzané. Súhlas Obejdnávateľa ako dotknutej osoby nebude vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Držiteľom povolenia.

čl. X.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto PIV Zdravie nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2015 a týmto dňom boli zverejnené na webovej stránke www.lekarenzdravie.sk.
 2. Držiteľ povolenia je oprávnený tieto PIV Zdravie jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových PIV Zdravie na webovej stránke www.lekarenzdravie.sk . Zmena týchto PIV Zdravie sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Držiteľa povolenia a Obejdnávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Držiteľ povolenia potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny PIV Zdravie.
 3. Prílohy týchto PIV Zdravie tvoria:
 1. Príloha č. 1: Platobné a dodacie podmienky
 2. Príloha č. 2: Reklamačný poriadok
 1. Objednávateľ odoslaním riadne vyplnenej Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito PIV Zdravie, Platobnými a dodacími podmienkami a Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ich obsahom.
 1. Právne vzťahy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa radia týmito PIV Zdravie, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o liekoch, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ZoOS PnD a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.

copyright © 2022
lekarenzdravie.sk

|

|

|